REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI RODZICÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z MIASTA GDAŃSKA

aktualizacja: 19.10.2017

I. Cel

 1. Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku, podnoszenie sprawności fizycznej, popularyzacja gry w piłkę siatkową wśród rodziców uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie miasta Gdańsk.
 2. Wyłonienie mistrza Amatorskiej Ligi Siatkówki Rodziców w skrócie ALSR.

II. Nagrody

 1. Najlepsze 3 drużyny ALSR otrzymają Puchar a reprezentowane przez nie szkoły otrzymają nagrody rzeczowe.

III. Organizator

 1. Trójmiejskie Stowarzyszenie Sportowe

IV. Współorganizator

 1. Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku przy ulicy Azaliowej 18

V. Termin i miejsce

 1. Rozgrywki będą odbywać się na salach gimnastycznych gdańskich szkół podstawowych wskazanych przez organizatora
 2. Dokładne terminy poszczególnych spotkań ujęte zostaną odrębnym terminarzem gier, ustalonym i opublikowanym po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość rozstawienia drużyn na podstawie wyników z poprzedniego sezonu ALSR.

VI. Warunki uczestnictwa w ALSR:

 1. W ALSR biorą udział zgłoszone zespoły reprezentujące szkołę podstawową z okręgu miasta Gdańska.
 2. Zgłoszenia drużyny należy dokonać pisemnie, na formularzach udostępnionych przez organizatora na stronie internetowej inicjatywy, w terminie określonym przez organizatorów (30.09.2017 r.)
 3. Zgłoszenia drużyny do ALSR dokonuje w imieniu szkoły kapitan drużyny.
 4. Skład listy zawodników musi być zweryfikowany i potwierdzony przez szkołę, którą drużyna reprezentuje pod kątem przynależności do grona rodziców owej szkoły. Potwierdzona przez szkołę lista zawodników każdej drużyny musi zostać dostarczona do Organizatora w oryginale najpóźniej w dniu spotkania organizacyjnego kapitanów drużyn. Data spotkania zostanie opublikowana na stronie internetowej inicjatywy http://liga.rodzicenasali.pl.
 5. Do ALSR w sezonie 2017/2018 mogą przystąpić maksymalnie 32 drużyny.
 6. O przyznaniu miejsca do udziału w rozgrywkach decyduje kolejność zgłoszeń. Jako zgłoszenie traktuje się przesłanie do Organizatorów wersji elektronicznej zatwierdzonego formularza zgodnie z postanowieniami poprzednich punktów.
 7. Udział w rozgrywkach ALSR jest odpłatny. Opłatę w wysokości 500 zł od drużyny należy uiścić przelewem bankowym do dnia 30 września 2017, na nr rachunku bankowego: Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr: 73 1030 0019 0109 8530 0037 4102.
 8. Drużyny ze szkół zgłaszających się po raz pierwszy do rozgrywek ALSR, ponoszą koszt uczestnictwa w wysokości 300 zł od drużyny.
 9. Każda szkoła ma możliwość zgłoszenia maksymalnie dwóch drużyn.
 10. W ALSR mogą brać udział zawodnicy amatorzy, którzy są rodzicami bądź prawnymi opiekunami ucznia szkoły, którą drużyna reprezentuje, a także osoby które były zgłoszone we wcześniejszych edycjach rozgrywek, o ile zostali zgłoszeni do tej samej drużyny co w latach poprzednich.
 11. Wyklucza się udział w ALSR zawodników, którzy posiadają licencję regionalnych związków piłki siatkowej lub Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
 12. Każda drużyna może zgłosić do udziału w ALSR maksymalnie 15 zawodników (w meczu można wpisać do protokołu maksymalnie 12 zawodników).
 13. Zawodnik może reprezentować w sezonie tylko jedną szkołę.
 14. Zawodnik może być w jednym czasie zawodnikiem wyłącznie jednej drużyny i znajdować się na jednej liście zgłoszeniowej.
 15. W trakcie trwania rozgrywek dwa razy można dokonać korekty zgłoszonego składu drużyny. Zgłoszeń takich można dokonać wyłącznie w trakcie sezonu zasadniczego. Nowy formularz zgłoszeniowy powinien być potwierdzony tak samo jak formularz pierwotny. Nowy skład powinien być przesłany w formie elektronicznej organizatorowi oraz dostarczony podczas najbliższej kolejki w wersji oryginalnej. Brak spełnienia powyższych zapisów skutkuje niedopuszczeniem do rozgrywek nowo zgłoszonych zawodników.
 16. Składy drużyn mogą być mieszane, tzn. w jednej drużynie mogą grać zarówno kobiety jak i mężczyźni.
 17. Zgłoszony zespół musi posiadać swoją unikalną nazwę oraz logo (znak graficzny).
 18. Kolor i wzór koszulek musi być jednakowy dla całego zespołu (z wyjątkiem Libero, dla którego dominujący kolor kontrastuje z kolorami stroju innych członków zespołu), a koszulki muszą być ponumerowane.

VII. Zasady przeprowadzania zawodów

 1. Rozgrywki będą przeprowadzane w trzech fazach. Faza I grupowa w podziale na cztery grupy, faza II grupowa w podziale na cztery grupy oraz faza play-off dla najlepszych 16 drużyn oraz równoległe rozgrywki w podziale na dwie grupy dla pozostałych 12 drużyn.
 2. W fazie I grupowej drużyny zostaną podzielone na cztery grupy (od A do D) po siedem zespołów.
 3. Pierwsze sześć miejsc w grupie zostanie rozlosowanych z sześciu koszyków utworzonych na podstawie rozstawienia z ubiegłego sezonu:
  1. Miejsce pierwsze – drużyny z miejsc 1-4 sezonu 2016/2017 – pierwszy koszyk
  2. Miejsce drugie – drużyny z miejsc 5-8 sezonu 2016/2017 – drugi koszyk
  3. Miejsce trzecie – drużyny z miejsc 9-12 sezonu 2016/2017 – trzeci koszyk
  4. Miejsce czwarte – drużyny z miejsc 13-16 sezonu 2016/2017 – czwarty koszyk
  5. Miejsce piąte – drużyny z miejsc 17-20 sezonu 2016/2017 – piąty koszyk
  6. Miejsce szóste – drużyny z miejsc 21-24 sezonu 2016/2017 – szósty koszyk
 4. Do każdej grupy zostanie wylosowane po jednej drużynie  z koszyków 1 – 6.
 5. Nowe zespoły zostaną dolosowane do poszczególnych grup z koszyka siódmego uzupełniając kolejno miejsca siódme w wyłonionych grupach.
 6. Spotkanie w fazie I grupowej będą odbywać się systemem każdy z każdym. Wyniki z fazy I grupowej, będą liczyć się w kolejnej.
 7. Na podstawie wyników fazy I grupowej zostaną utworzone nowe grupy (od E do H): 2 grupy 6-zespołowe i 2 grupy 8-zespołowe.
  1. Grupę E tworzą drużyny zajmujące miejsca 1 – 3 w grupie A i grupie B po fazie I gupowej.
  2. Grupę F tworzą drużyny zajmujące miejsca 1 – 3 w grupie C i grupie D po fazie I grupowej.
  3. Grupę G tworzą drużyny zajmujące miejsca 4 – 7 w grupie A i grupie B po fazie I grupowej.
  4. Grupę H tworzą drużyny zajmujące miejsca 4 – 7 w grupie C i grupie D po fazie I grupowej.
 8. Mecze w fazie II grupowej rozgrywane są jedynie między zespołami, które nie spotkały się ze sobą w fazie I. Wyniki spotkań między tymi zespołami w fazie I są zaliczane do fazy II.
 9. Dodatkowo dla grup E i F przewidziana jest dodatkowa kolejka spotkań, w której zmierzą się ze sobą drużyny z odpowiadających sobie miejsc z obu grup (tj. pierwsza drużyna z grupy E z pierwszą drużyną z grupy F, itd.) celem ustalenia końcowej kolejności tych drużyn.
 10. Na podstawie wyników fazy II grupowej drużyny zostaną podzielone na dwie klasy rozgrywek (16 i 12 drużyn) i rozpocznie się faza play-off dla pierwszej klasy rozgrywana systemem pucharowym i równoległa faza III grupowa dla drugiej klasy.
 11. Pierwsza klasa rozgrywek powstaje z drużyn rozstawionych (pierwsze cztery drużyny z grupy E i F po fazie II grupowej) oraz dolosowywanych (drużyny zajmujące miejsca 5-6 w grupach E i F oraz 1-2 w grupach G i H po fazie II grupowej). Drużyny te będą walczyły o miejsca 1 – 16.
 12. Druga klasa rozgrywek powstaje z drużyn zajmujących miejsca 3-8 w grupach G i H po  fazie II grupowej). Drużyny te będą walczyły o miejsca 17 – 28.
 13. Drużyny w drugiej klasie rozgrywek będą podzielone na dwie grupy I i J wg klucza:
  1. W grupie I zagrają drużyny które w fazie II grupowej zajęły odpowiednio miejsca 3, 5 i 7 w grupie G oraz 4, 6 i 8 w grupie H.
  2. W grupie J zagrają drużyny które w fazie II grupowej zajęły odpowiednio miejsca 4, 6 i 8 w grupie G oraz 3, 5 i 7 w grupie H
 14. Mecze w fazie III grupowej dla drugiej klasy rozgrywane są jedynie między zespołami, które nie spotkały się ze sobą w fazie I lub II. Wyniki spotkań między tymi zespołami we wcześniejszych fazach są zaliczane do fazy III.
 15. Po rozegraniu spotkań w grupach I i J zostanie przeprowadzona dodatkowa kolejka spotkań, w której zmierzą się ze sobą drużyny z odpowiadających sobie miejsc z obu grup (tj. pierwsza drużyna z grupy I z pierwszą drużyną z grupy J, itd.) celem ustalenia końcowej kolejności tych drużyn.
 16. Mecze rozgrywane będą zgodnie z terminarzem rozgrywek ustalonym po zamknięciu zgłoszeń drużyn na salach sportowych wskazanych przez organizatora.
 17. Do obowiązków drużyn rozgrywających mecze należy przybycie na salę, na 30 minut przed wyznaczoną godziną spotkania.
 18. Co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem spotkania kapitanowie drużyn zobowiązani są do wpisania w  protokół uprawnionych zawodników biorących udział w meczu. Po rozpoczęciu spotkania, nie można dopisywać zawodników do protokołu meczowego. Zawodnik wpisany do protokołu nie musi być obecny na sali w chwili sporządzania protokołu.
 19. Na każde wezwanie organizatora oraz na wniosek jednej z drużyn każdy z wpisanych zawodników powinien okazać dokument tożsamości uprawniający go do uczestnictwa w meczu.
 20. Kapitanowie drużyn rozgrywających mecz zobowiązani są do podpisania protokołu po zakończeniu spotkania.
 21. Mecze będą rozgrywane zgodnie z obecnie obowiązującymi Przepisami gry w piłkę siatkową zatwierdzonymi przez Polski Związek Piłki Siatkowej o ile Regulamin ALSR nie stanowi inaczej.
 22. Preferowanymi piłkami do rozgrywania meczów są Mikasa MVA-200 i Molten V5M5000. Piłki meczowe zapewnia Organizator.
 23. Organizator nie zapewnia piłek do rozgrzewki przed meczem.
 24. Po zakończonym spotkaniu, drużyny muszą opuścić boisko nie później niż po 10 min.
 25. Ze względu na możliwy mieszany charakter drużyn, w trakcie meczu górna krawędź siatki będzie umieszczona na wysokości 235 cm od podłoża.
 26. Organizator odpowiada za zapewnienie obsady sędziowskiej
 27. Mecze rozgrywane będą do 3 wygranych setów (set do 25 pkt., tie-break do 15 pkt. z zachowaniem obowiązku uzyskania dwóch punktów przewagi w celu wygrania seta). O ile w innym miejscu regulaminu nie zapisano inaczej.
 28. Zespół wygrywający spotkanie otrzymuje za zwycięstwo:
  1. 3 punkty meczowe (duże punkty), w przypadku wygranej 3: 0 lub 3:1
  2. 2 punkty meczowe (duże punkty), w przypadku wygranej 3:2
 29. Zespół przegrywający spotkanie otrzymuje za przegraną:
  1. punkt meczowy (duży punkt), w przypadku przegranej 2:3
  2. 0 punktów meczowych (dużych punktów), w przypadku przegranej 0:3, 1:3
 30. Kolejność zespołów po każdej kolejce rozgrywek (tabela) ustalana jest według liczby zdobytych punktów meczowych.
 31. W przypadku równej liczby dużych punktów o wyższym miejscu w tabeli decyduje:
  1. Lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych.
  2. Lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych,
  3. Jeżeli mimo zastosowania reguł określonych powyżej nadal nie można ustalić kolejności, o wyższej pozycji w tabeli decydują wyniki meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
 32. Zawody zostaną zweryfikowane, jako walkower, jeżeli zespół:
  1. Odmówi gry pomimo wezwania sędziego.
  2. Nie stawi się na boisku w wyznaczonym terminie (termin oznacza godzinę rozpoczęcia spotkania zgodnie z godziną zapisaną w terminarzu spotkań ALSR) bez uzasadnionego usprawiedliwienia, przy czym za niestawiennictwo w wyznaczonym terminie uważa się również spóźnienie przekraczające 10 minut.
  3. Zespół który nie rozpocznie spotkania w terminie przegrywa pierwszego seta 25 : 0 . Po 10 minutach jeżeli nadal jest niegotowy do gry przegrywa spotkanie walkowerem.
  4. Przed rozpoczęciem spotkania liczy mniej niż 4 zawodników uprawnionych do gry (zdekompletowanie zespołu)
  5. Rozegrał spotkanie mając w swym składzie zawodnika nieuprawnionego do gry.
 33. Ponadto zespół przegrywa walkowerem, jeżeli: (mecze przegrywane walkowerem weryfikowane są z wynikiem  0:3 i 0:25 w każdym secie.) jeżeli:
  1. W ocenie sędziego głównego zawodów lub Organizatora, zachowuje się przed lub w trakcie rozgrywania spotkania agresywnie lub wulgarnie (obrażanie przeciwnika, sędziego, kibiców, niebezpieczne zachowanie w stosunku do innych zawodników, sędziego oraz osób trzecich) dotyczy to wszystkich zawodników oraz osób towarzyszących obu drużynom.
 34. Organizator dopuszcza udział w meczu drużyny z niepełnym składem, z zastrzeżeniem, że drużyna nie może liczyć mniej niż 4 zawodników. Chęć gry w niepełnym składzie musi zostać wpisana do protokołu z meczu.
 35. Zmiany zawodników podczas meczu:
  1. W trakcie seta i meczu nie ma ograniczenia co do liczby przeprowadzanych zmian w zespole.
  2. Zawodnik może powrócić na boisko tylko za zawodnika, który go zmienił. Z wyłączeniem zmiany spowodowanej kontuzją.
  3. Zawodnik, który powrócił na boisko po zmianie, może być ponownie zmieniony w danym secie, ale tylko przez tego samego zawodnika z ławki co za pierwszym razem.
  4. Dopuszcza się grę zawodnika Libero. Zastąpienia zawodnika Libero odbywają się zgodnie z Przepisami Gry w Piłkę Siatkową.
  5. Chęć dokonania zmiany musi być zgłoszona sędziemu.
 36. Weryfikację zawodów przeprowadza Organizator na podstawie otrzymanych protokołów. O ile nie zostanie udowodnione, co innego, przyjmuje się, iż zawody odbyły się prawidłowo.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu  zawodników startujących w ALSR. Każdy uczestnik rozgrywek bierze w nich udział na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza zawodników oraz samych rozgrywek.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.
 3. Organizator nie zapewnia obecności ratownika medycznego na terenie przeprowadzania rozgrywek
 4. Na terenie gdzie rozgrywane są zawody obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz używania wulgarnego słownictwa. Nieprzestrzeganie tego punku regulaminu powoduje wykluczenie danego zawodnika z udziału w ALSR.
 5. Wszystkie kwestie nieujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie i zobowiązuje się do niezwłocznych ich publikacji.
 7. Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania ALSR (wyniki, harmonogramy) zostaną udostępnione na stronie: www.liga.rodzicenasali.pl